Planning

In de eerste stap van het proces (het kader) zijn gesprekken gevoerd met een afvaardiging van de ambtelijke organisatie (sociaal en fysiek) en met (groepen) van inwoners, ondernemers, organisaties en buurgemeenten. Tijdens de gesprekken zijn meer dan 200 vraagstukken opgehaald. Op basis van de vraagstukken is het Kader voor de omgevingsvisie Buitengebied Hengelo opgesteld. Het kader bepaald het speelveld waarbinnen co-creatie kan plaatsvinden. Het geeft aan waar het in dit project wel en niet over gaat. Op 14 mei 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het Kader. Op  12 juni was de oordeelsvormende politieke markt over het Kader voor de omgevingsvisie Buitengebied Hengelo. De gemeenteraad was positief over het stuk, het proces en de wijze waarop zij tot nu toe in het proces zijn meegenomen. Het Kader is in de raadsvergadering van 25 juni 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.


Tevens zijn op basis van de opgehaalde vraagstukken in de tweede stap van het proces de thema’s voor de toekomst geformuleerd. De thema’s geven invulling aan verschillende workshops die tijdens de eerste gebiedsconferentie op 3 juli 2019 wordt georganiseerd.


In stap 3 van het proces, de visievorming, wordt met de samenleving nagedacht over en gewerkt aan de contouren van de omgevingsvisie Buitengebied. Tijdens de eerste gebiedsconferentie op 3 juli 2019  wordt gezocht naar oplossingen voor de geformuleerde vraagstukken. In september 2019 vindt een internetconsultatie plaats om de geopperde oplossingsrichtingen te toetsen en zo te komen tot een voorkeurscenario.

In het laatste kwartaal van 2019/eerste kwartaal van 2020  (stap 4 Verdieping) wordt een laatste gebiedsconferentie gepland, met als doel verdieping van het voorkeurscenario en formuleren van het beleid om de visie te kunnen realiseren. Het eindproduct van stap 4 is de ontwerp omgevingsvisie Buitengebied. 

In stap 5 wordt de ontwerp omgevingsvisie ter inzage gelegd en vindt de besluitvorming over de omgevingsvisie Buitengebied plaats.
hengelo
2220