A A A

Let op! Je bekijkt een archiefpagina. Je kunt op deze pagina niet meer reageren.

17 Nieuwe natuur of betere natuur?

17 Nieuwe natuur of betere natuur?

Ons buitengebied bestaat uit veel natuur. Denk aan het Kristalbad, het Wateroverstroomgebied Woolde, de Hagmolenbeek en heel veel andere plekken. De vraag is wat de volgende stap moet zijn in het natuurbeleid.

 

Deel

Reacties

 • Zorg voor meer biodiversiteit om bijen en ander insectensoorten in stand te houden en voorkom eenzijdige landbouw. Landbouw gif terugdringen. Ga in gesprek met boeren over landgebruik. Door klimaat verandering ontstaat verdroging van gebied. Vraagt om andere plantensoorten en benutting van het land. Er zijn de laatste jaren veel bomen gekapt in buitengebied om cultuurhistorisch landschap terug te brengen. Dit heeft een negatief effect op klimaat verandering. Zorg voor meer aanplant van bomen, houtwallen.
  13-10-2019 22:11:43
 • De natuur en landbouw moeten elkaar nog meer versterken met verbindingen leggen en meer biodiversiteit daar waar het mogelijk is. Echter moet men niet uit het oog verliezen dat de agrariërs ook hun boterham moeten verdienen. De landbouw moet je niet terug willen draaien naar de tijd van Ot en Sien. Landbouw is de sector die de meest stikstofreductie al heeft behaald. Namelijk al 60% dmv o.a. voer, huisvesting, weidegang en manier van mesttoediening. Tevens is de Nederlandse landbouw de meest efficiënte in de uitstoot van N en Co2 per kg melk t.o.v. andere landen.
  10-10-2019 15:09:28
 • De ecologische Hoofdstructuur moet m.i. gewaarborgd blijven m.n. buitengebied tussen Enschede t.e.m. Almelo. Kanttekening: Opnieuw kaders vaststellen m.b.t. huidige problematiek stikstof/Natura 2000 (160 landelijke gebieden). In hoeverre is deze enquête digitaal (laagdrempelig?) door de tijd ingehaald?
  8-10-2019 11:01:37
 • Vanaf nu inzetten op natuurinclusieve landbouw en versterken van bestaande natuur. Dit is natuur robuuster maken.
  6-10-2019 17:35:46
 • Twekkelo is onderdeel van de Ecologische hoofdstuctuur. Het is voor Twekkelo een meerwaarde wanneer het Ecoduct over de A35 wordt doorgetrokken naar de retentie wateren van het Kristalbad. Hierdoor kan de natuur vrij uit lopen van het ene deel gebied naar het andere deel gebied. De verbinding moet versterkt worden door aanleg van meer natuur, minder wegen, waardoor er rust gebieden ontstaan voor de flora en fauna.
  6-10-2019 15:05:10
 • Het is belangrijk om gewoon ruige natuurgebieden te behouden, beeklopen te beschermen, connecties van natuurgebieden te behouden voor de fauna, of in ieder geval ervoor te zorgen dat er een connectie is, ook de bestaande flora behouden en eventueel uitgestorven soorten weer een kans te bieden, wij moeten ns wilde leven beschermen, en dat moeten internationale afspraken worden zodat er een Europese optie is van verplaatsing van alles wat verplaatsen kan en wil. Daarnaast moeten we binnen Nederland beseffen dat dit weer en impact heeft op overdraagbare ziektes en insecten die meekomen zodat ook hier de nodige aanpassingen worden gedaan. We hebben te maken met opwarming wat betekent dat er soorten komen die we nog niet eerder hebben gezien, en in dat opzicht is medische kennis en algemene kennis aan de orde.
  25-9-2019 1:08:49
 • Verbreed sloten en maak meer ruimte om water op te vangen. Graaf desnoods stukken weilanden af en geef het water hier de kans om te stromen en om opgeslagen te worden. Zorg voor meer irrigatie. Maak desnoods meer natuur. Denk een aan het Lonnekermeer of de beek die vanuit Oldenzaal via Driene, langs de kasbah richting het kanaal loopt. Verbreed, maak deze dieper, geef de natuur meer ruimte. Koop grond op van boeren en zorg voor meer opslag. Bij droogte kun je door slootjes en beekjes het water lekker laten stromen. Zo blijft Hengelo langer vochtiger dan het nu is.
  24-9-2019 21:24:17
 • Jan
  Vel natuur heeft Hengelo niet. Het agrarische gebied bestaat veelal uit weilanden en maisvelden. Gelukkig hebben we nog houtwallen. Daar mogen er wel veel meer van komen. Ook vormen de autowegen, spoorlijnen, industrieterreinen en het kanaal belangrijke barrières voor dier en mens. Als Nederland overgaat op minder een stikstof producerende agrarische sector, dan is het gebied rond steden als Hengelo aangewezen om meer en gevarieerdere natuur te faciliteren. Daar zijn ook de gefragmenteerde natuurgebieden van Driene, Delden en Beckum gebaat. Dus meer natuur rond de stad.
  23-9-2019 20:56:04
 • Bestaande natuurgebieden kunnen verbeterd worden door verbindingen aan te leggen, bijvoorbeeld via houtwallen. Het gebruik van landbouwvergiften moet zo snel mogelijk teruggedrongen worden ook als dat voor de agrarische sector een zekere opbrengstvermindering betekent. Die kun je compenseren door een hogere prijs voor agrarische producten.
  21-9-2019 13:05:51
 • 17 Betere natuur Er is nu wel voldoende natuurgebied! Vanaf nu vooral inzetten op natuurinclusieve landbouw en versterken van bestaande natuur. Hotspots Kaamps, Borghuis en Lonnekermeer beter inpassen in oude handelsrouten N-Z en O-W en cultuurhistorische routes i.e. postroutes. en water-/bekenroute ( bron, route, samenvloeiingen). Dit voor fietsers, rolstoelen, rollators en wandelaars. Aub houdt de vermeerdering van bordjes en gebruik van smartphone tegen! Houdt het eenvoudig en simpel.
  18-9-2019 16:10:40
 • Inderdaad Iris. De natuur waar de Gemeente Hengelo zelf het meeste grip op heeft zijn de wegbermen en grasperken. In het Westen van NL wordt gras met natuur geassocieerd, maar in Twente weten we gelukkig collectief nog wel beter. In het verlengde van de oproep aan de inwoners om hun tuinen vol te zetten met bloemen zou de gemeente zelf een veel terughoudender maaibeleid kunnen voeren zodat de biodiversiteit in de stad en vlak daarbuiten veel zichtbaarder wordt. Stedenbouwers moeten dan natuurlijk wel de nieuwe stadsbeelden gaan aanpassen en kunnen niet meer simpel op de gras-groen knop van hun tekenprogramma drukken. In het kielzog van dit voorbeeld zullen de inwoners vanzelf worden meegezogen. Helemaal wanneer er geen Round-Up meer mag worden verkocht binnen de gemeente grens ( ... en ver daarbuiten).
  18-9-2019 12:22:37
 • Veel meer bloemenranden bij de weilanden voor de insecten. Terug brengen van de houtwallen voor de biodiversiteit en de schoonheid van het landschap. Minder maaien van de bermen zodat bloemen kunnen bloeien. In de stad meer soorten planten en struiken.
  17-9-2019 14:41:21
 • Natuur(beleving) gaat niet alleen over grote N2000 gebieden of landgoederen. Ook lokaal kun je veel bereiken. Natuurinclusief bouwen, kleine percelen bewuster inrichten of aanplanten, doordacht nieuwe nestgelegenheid bieden, geen bewoners gratis advies en tips.
  16-9-2019 17:23:13
 • Hier en daar in de bebouwde kom van Hengelo tref je nog weilanden. Neem nu die in de punt Pruisischeveldweg/Steenrietweg (achter de tennishal). 'n Flink oppervlak dat meer kan zijn dan wat het al jaren is. Wordt nu gebruikt om mest uit te rijden en gras op te laten groeien. Zouden er koeien (kalveren, paarden of ....) op grazen dan zouden buurtkinderen/-buurtbewoners en passanten er veel meer van genieten en Hengelo nog wat mooier worden. Kan de gemeente hierin 'n rol spelen?
  16-9-2019 15:47:47
 • Het zou mooi zijn om houtwallen en singels weer terug te brengen in t Twentsche landschap. Meer biodiversiteit schaduw voor t vee, schuilplaats voor veel vogels en andere fauna. Tevens heeft iemand ooit bedacht 7 keer per jaar gras te moeten snijden . Dat betekent ook elke keer mest en kalk etc opbrengen. Dat mag ook wel wat minder want gras heeft maar 1 cyclus. T wordt geforceerd in groei om 7 keer te kunnen oogsten. Door de hete zomer is er maar 5 keer geoogst maar dat is beter voor de natuur. Jammer voor de boer maar nature takes its course.
  16-9-2019 9:47:52
 • Het zou mooi zijn om houtwallen en singels weer terug te brengen in t Twentsche landschap. Meer biodiversiteit schaduw voor t vee, schuilplaats voor veel vogels en andere fauna. Tevens heeft iemand ooit bedacht 7 keer per jaar gras te moeten snijden . Dat betekent ook elke keer mest en kalk etc opbrengen. Dat mag ook wel wat minder want gras heeft maar 1 cyclus. T wordt geforceerd in groei om 7 keer te kunnen oogsten. Door de hete zomer is er maar 5 keer geoogst maar dat is beter voor de natuur. Jammer voor de boer maar nature takes its course.
  16-9-2019 9:47:37
 • Met robuustere natuur wordt door natuurorganisaties en ecologen vaak verschraling verstaan, heide, zandverstuivingen (Natura 2000). ik heb daar al stevige discussies over gehad. Helaas wordt in die kringen ten onechte verondersteld dat heidevelden biodivers zijn vanuit een nostalgische ideologie. Gemengde loofbossen en bv voedselbossen (-houtwallen) geven een veel grotere buffer als het om biodiversiteit gaat. Daarbij moet niet niet alleen naar de kruimellaag worden gekeken maar vooral ook naar de anaerobe onderlaag. Daar bevinden zich bacteriën die de problematische stikstofoxiden makkelijk omzetten in N2 en dus neutraliseren. Als de boeren in het buitengebied niet meer ploegen en minder opp. bewerkingen uitvoeren (wat al steeds meer gebeurd), vrijstelling krijgen van mest injecteren, dan heeft dat het zelfde positieve effect op het stikstofprobleem!
  15-9-2019 10:35:58
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
hengelo
2220